Aanmelden bij Room Rental

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden bij Room Rental voor een proefversie van onze kamerverhuur software.

Uw gegevens


Belangrijk er wordt een bevestiging met een activatie link naar onderstaand adres gestuurd.

Uw account


Overig


Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Room Rental (AV-31072017)

De kamerverhuur software “Room Rental” (hierna te vernoemen “kamerverhuur software”) wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Room Rental. Room Rental staat bij de KvK geregistreerd onder KvK nummer 69177864. Aan het gebruik van de kamerverhuur software zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door de kamerverhuur software van Room Rental te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Eventuele inkoopvoorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Room Rental schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst
1.1 | Met de kamerverhuur software kunt u uw informatie en gegevens van uw onroerend goed en huurders digitaliseren. Deze dienst is alleen voor u, uw gebruikers en uw huurders bestemd. U mag derden nadrukkelijk geen toegang geven tot uw account.
1.2 | Om de kamerverhuur software te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.
1.3 | U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Room Rental mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1 | Het is verboden de kamerverhuur software te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.2 | In het bijzonder is het verboden de kamerverhuur software te gebruiken voor de opslag van bestanden in strijd met relevante auteurswetgeving, of om anderen dan uzelf toegang te geven tot de opgeslagen bestanden. In geval van een bedrijfsmatig account geldt dit verbod niet voor collega’s en huurders.
2.3 | Indien Room Rental constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Room Rental zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Room Rental zonder waarschuwing ingrijpen.  
2.4 | Indien naar het oordeel van Room Rental hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Room Rental of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Room Rental gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.5 | Room Rental is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.6 | Room Rental kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Room Rental van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.
2.7 | U dient onvolkomenheden en/of foutmeldingen direct na constatering schriftelijk kenbaar te maken bij Room Rental.
2.8 | U dient Room Rental ten allen tijden in de gelegenheid te stellen gebreken en/of onvolkomenheden te herstellen.
2.9 | Let op: Het is niet mogelijk de data die u opslaat of verwerkt via de dienst te exporteren.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1 | Room Rental spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2 | Room Rental onderhoudt haar kamerverhuur software actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
3.3 | Room Rental mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de kamerverhuur software aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Room Rental zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1 | De kamerverhuur software, Room Rental haar diensten, alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Room Rental. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Room Rental, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2 | Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Room Rental heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
4.3 | Indien u informatie stuurt naar Room Rental, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.4 | Room Rental zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via de kamerverhuur software, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Room Rental daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Room Rental zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst
5.1 | Aan het gebruik van de kamerverhuur software is een vergoeding verbonden, afhankelijk van het aantal kamers, voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. 
5.2 | Betaling kan worden verricht via automatische incasso of door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Room Rental (NL04 RABO 0321 3193 70) onder vernoeming van het factuurnummer.
5.3 | Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.
5.4 | Bij niet tijdige betaling van de vergoeding is Room Rental gemachtigd uw account, na verstrijking van twee (2) betalingstermijnen, te blokkeren. Uw account is pas weer toegankelijk indien u de achterstallige betalingen voldaan heeft.
5.5 | Facturatie zal maandelijks, op de eerste werkdag van de volgende maand plaats vinden over de voorgaande maand. Betalingen dienen binnen veertien (14) kalenderdagen overgemaakt te worden naar NL04 RABO 0321 3193 70 t.a.v. Room Rental onder vernoeming van het factuurnummer.
5.6 | Indien de gebruiker meer kamers invoert dan overeengekomen in deze overeenkomst zullen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. De aanbieder behoudt zichzelf het recht voor dit maandelijks te controleren.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 | Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Room Rental beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie (3) maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
6.2 | Room Rental is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3 | Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk bij Room Rental meldt.
6.4 | In geval van overmacht is Room Rental nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging
7.1 | Deze overeenkomst gaat in zodra uw registratie voltooid is en loopt dan één (1) jaar.
7.2 | Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds deze zelfde periode. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u na stilzwijgende verlenging op ieder moment de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds tegen het einde van de in lid 1 bedoelde duur schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee (2) maanden.
7.3 | Room Rental kan de overeenkomst beëindigen indien u twaalf (12) maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden
8.1 | Room Rental mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
8.2 | Room Rental zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3 | Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1 | Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2 | Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Room Rental worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Room Rental gevestigd is.
9.3 | Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is hieraan tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4 | Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.5 | Room Rental is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de kamerverhuur software of de betreffende bedrijfsactiviteit(en) van haar overneemt.